Loading color scheme

Namaszczenie Chorych

Sakrament namaszczenia chorych nie jest przeznaczony tylko dla tych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci. To sakrament dający chorym moc i odwagę oraz łaskę chrześcijańskiego przyjmowania i przeżywania choroby.

Można go przyjąć wiele razy w ciągu życia. Osobom osłabionym czy podeszłym wiekiem można udzielić namaszczenia chorych również wtedy, gdy nie zagraża im niebezpieczna choroba.

Jego łaską jest szczególny dar Ducha Świętego - łaska umocnienia, pokoju i odwagi w znoszeniu choroby lub starości, łaska odpuszczenia grzechów, uzdrowienia duszy, a czasem ciała, jeśli taka jest wola Boża. Sakrament jest skuteczny, nawet jeśli nie przywrócił zdrowia. "Cierpienie samo w sobie jest bez sensu, jest czymś złym - stwierdza ks. Tomasz Jaklewicz. - Kto jednak w chorobie potrafi zjednoczyć się z krzyżem Jezusa, ten zamienia swoje łoże boleści w ołtarz ofiarny”. Sakrament chorych jest modlitwą Kościoła za cierpiącymi, a jeśli ktoś ofiaruje Bogu swój ból, to jego postawa buduje i uświęca Kościół.

Komu udziela się sakramentu namaszczenia chorych?

* "Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości" - wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego.
* "Dzieciom również należy udzielać namaszczenia chorych, jeżeli osiągnęły taki poziom umysłowy, że ten sakrament może im przynieść pokrzepienie" - czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego.
* Chorym, którzy stracili przytomność, udziela się sakramentu, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiliby o to, gdyby byli przytomni.
* Nie udziela się go osobom zmarłym, ani tym, które uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim.
* Szafarzem sakramentu jest tylko kapłan. Materią sakramentu jest olej z oliwek albo, gdy okoliczności tego wymagają, inny olej roślinny. Biskup święci olej w Wielki Czwartek.
* Na obrzędy sakramentu składają się następujące elementy: kapłan nakłada w milczeniu ręce na głowę chorego, modli się nad chorym, namaszcza go świętym olejem.

Małżeństwo

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa: 

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje trzy etapy:
przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji,
przygotowanie bliższe – katecheza przedmałżeńska (roczna lub skrócona),
przygotowanie bezpośrednie - katecheza przedślubna - po zgłoszeniu w kancelarii parafialnej (obejmuje rozmowę z duszpasterzem oraz konsultację w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego*).

Narzeczeni powinni zgłosić się do ks. Proboszcza (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Wymagane są  następujące dokumenty: 
- aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych.
- świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej.
- dowody osobiste narzeczonych.

- świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
- dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).
- w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia)
- jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny, przedstawiają stosowny dokument, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.

Bezpośrednio do dnia ślubu przygotowują spotkania z duszpasterzem. Podczas spotkań omawiane są zagadnienia dotyczące znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa oraz liturgia tego sakramentu.

Ważnym elementem jest Sakrament Pojednania – narzeczeni powinni przystąpić do niego dwukrotnie: na początku podjętych przygotowań oraz w przeddzień ślubu. 

*Konsultacja w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego: 
- to trzy spotkania pary narzeczonych z Doradcą Życia Rodzinnego (p. Małgorzata Nowak – tel. 603 052 441)
- należy zaplanować tak, aby zakończyły się najpóźniej trzy miesiące przed ślubem
- spotkania odbywają się w odstępie co najmniej trzech tygodni
- na pierwsze ze spotkań należy umówić się telefonicznie
- narzeczeni otrzymują materiały dydaktyczne 

Chrzest św.

W naszej parafii sakrament Chrztu Świętego jest udzielany podczas Mszy św.:
               w  II niedzielę miesiąca o godz. 13:00 
               w  IV sobotę miesiąca o godz. 18:00

 

W chrześcijaństwie obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać sakramentalnego obmycia wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26).
Zgodnie z wiarą chrześcijańską obrzęd ten ma znaczenie wcielenia w Chrystusa jako ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana i łączy z Ludem Bożym Nowego Przymierza.
Typowy obrzęd chrztu w chrześcijaństwie sprawowany jest w imię Trójcy Świętej: Ojca i Syna i Ducha Świętego – na polecenie samego założyciela Chrystusa (Mt 18,18-20)

Dokumenty do Sakramentu Chrztu Świętego:
1) akt urodzenia Dziecka z USC,
2) akt ślubu kościelnego Rodziców dziecka,
3) dane Rodziców dziecka,
4) świadectwa moralności Rodziców Chrzestnych – wydawane w parafii ich zamieszkania,
5) dane Rodziców Chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania,
* jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest Dziecka z Parafii miejsca zamieszkania.

Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu. 
Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatę - matka chrzestna.
Informacje nt. chrztu osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej.